Telefon: +420 777 999 804
+420 775 368 669
Čechyňská 360, Brno, Zobrazit mapu
Vlhne vám dům?

Vlhne vám dům?

Profesionální systémy – Řešení pro sanaci vlhkého zdiva a proti vzlínající vlhkosti

Ochrana a sanace vlhkého zdiva

Vysoká vlhkost škodí

Vysoké hodnoty vlhkosti ve zdech, jestli jsou už způsobené vlhkostí vzlínající anebo zvenku pronikající, ovlivňují mechanické vlastnosti stavebních materiálů a způsobují jejich rozpad. Vlhkost následně zvyšuje aj tepelné ztráty budovy a může způsobit také částečnou anebo úplnou destrukci stavby. Vlhký podklad zhoršuje přilnavost nátěrů a může vést až k drobení a opadávaní vrchních částí omítky. Nadměrná vlhkost zdiva způsobuje též možnost vzniku výkvětů, škodlivých plesní a nepříjemných zápachů a navíc nepříznivě působí aj na zdraví člověka, protože zhoršuje vnitřní mikroklima. Naším cílem je obnovit v plném rozsahu potenciál vlhkého zdiva a zabezpečit příznivé podmínky pro bydlení.

Známky vlhkosti

Nejviditelnějšími a nejběžnějšími známkami tohoto problému, který snižuje kvalitu bydlení, jsou:

  • drobení povrchu
  • vytváření solných výkvětů
  • výskyt plísní a řas
  • opadávaní vrchních častí povrchu
  • škody a destrukce omítky 

Příliš vysoké hodnoty vlhkosti ve zdi mají negativní vliv na komfort vnitřního klima, čím se zvyšují náklady na vykuřování objektu v zimě a na klimatizaci v letních měsících. V souvislosti s vlhkostí způsobenou nadměrnou kondenzací vodných par či pronikající dešťovou vodou můžeme hovořit o tzv. „proměnlivém” probléme, vzhledem k tomu, že je přímo ovlivněná meteorologickými anebo klimatickými jevy. Zemní vlhkost vzlínající kapilárami ve zdivu je stabilnějším problémem s výraznějším finančním dopadem a ovlivněním životnosti budovy.

Měření

Měření vlhkosti ve zdi

Stupeň vlhkosti zdiva se přesně stanovuje vlhkoměrem (hygrometrem). Vlhkoměry umožňují určit procento vlhkosti. Samotné měření je založené na principu vodivosti stěnového podkladu.

mere

V letních měsících se voda ze stěn odpařuje, soli mineralog krystalizují pod povrchem omítky a finálního nátěru a způsobují rozrušení a destrukci zdiva.

Hlavní příčiny vlhnutí zdiva

NADMĚRNÁ POVRCHOVÁ KONDENZACE

Příčinou nežádoucí povrchové kondenzace vodních par na stěně je často zlý návrh anebo realizace tepelné izolace (přítomnost tepelných mostů) či nadměrná interiérová vlhkost způsobená nedostatečným větráním anebo zle naddimenzovaným topením.

PRONIKAJÍCÍ SRÁŽKOVÁ VODA

Škody v souvislosti s pronikáním dešťové vody (vlhkostí z dopadajícího deště) jsou způsobené přímým kontaktem – voda během deště dopadá přímo na zdivo a v důsledku zlého návrhu či infiltrace proniká vlhkost do zdiva. Vlhkost z prosakování dešťové vody do zdiva může být způsobená aj průnikem střešním pláštěm, izolací terasy či balkónu či nefunkčním okapovým žlabem. Při dešti solí minerálů stavebních materiálů absorbují vzdušnou vlhkost a vytvářejí se tak vlhké mapy, které jsou na okrajích lemované solným prstencem.

KAPILÁRNE VZLINAJÍCÍ ZEMNÁ VLHKOST

Nežádoucí vlhkost při kapilární vzlínavosti vody (vzlínající základové vlhkosti) ve zdi může být způsobená nefunkčností anebo absencí horizontální izolace, nedostatečným odvodem srážkové vody a vzlínající podzemní vodou. Stupeň kapilární vzlínavosti vody závisí od nasákavosti – poréznosti použitého stavebného materiálu. Čím mají kapiláry menší průřez, tím vystupuje voda do větší výšky, jako např. cihly či malta s malými póry 1 až 5mn. Navzdory možnému vzestupu vlhkosti do určité výšky je u materiálů s menšími póry pohyb kapilární vlhkosti směrem k povrchu pomalejší. U materiálů s póry většími jako 100 mn je, vzhledem k nízkému kapilárnímu podtlaku výška kapilární vzlínavosti omezená (podtlak je kapilární síla, vlivem které stavební materiál nasává do svého kapilárního systému základovou vlhkost). Vplyvem kapilárních sil může nasátá voda vystoupit až do výšky nad 10 m. Vzhledem na to, že kapilární síly jsou kompenzované postupným difundováním (odparováním) vodních par, je stupeň vlhkosti viditelný obvykle jen do výšky 1 až 2 m. Při příznivých a stabilních povětrnostních podmínkách by měla kapilární vzlínavost dostáhnout optimální hodnotu, která je závislá od kapilární nasákavosti a difúzního odporu samotného stavebného materiálu.

Kapilární vzlínající základová vlhkost sebou přináší i minerální soli, které se usázejí vevnitř zdiva, zvyšují jeho hygroskopičnost a způsobují výkvěty solí na omítce. Vlhkost přitom postupuje ze základů do obvodových stěn stavby kapilární soustavou v stavebních materiálech spolu s rozpuštěnými solemi. V důsledku nedostatečného větrání obytných prostor dochází k vyrážení solí, které se na povrchu objevují formou krystalových výkvětů. Dobře větrané prostory s nižší relativní vlhkostí napomáhají rychlejšímu odparování vlhkosti ze zdi a vykrystalizování solí, bez zjevných poruch na povrchu. Čím později soli minerálů krystalizují, tím víc zvětšují svůj objem a způsobují destrukci zdi. Navenek se poškození projevuje opadáváním vrchních částí omítek a nátěrů.

DESTRUKCE

Nasáklá voda ve zdi může způsobit následující poruchy a destrukce:

Fyzická destrukce

Vznik ledových krystalů v čerstvé maltě vede k nadměrné pórovitosti. V tom případě zůstane malta i po roztopení ledu porézní a křehká. V zimním období voda obsáhnutá ve vyzrálé maltě zamrzne a poškodí systém objemovými změnami. Vplyvem tepelného šoku dochází k progresívnímu trhání porézních stavebních materiálů v důsledku střídání zmrznutí a topení tzv. mrazového poškozování.

Destrukce vplyvem biologického napadnutí

Na dlouhodobě vlhkých stěnách a v okolitém prostředí nacházejí ideální habitat pro rozvoj a šíření různé druhy organizmů (plísně, lišejníky, řasy a mach). Napadnutí těmito mikroorganizmy působí destrukčně na povrch a matrici stavebného materiálu se současným negativním vplyvem na komfort vnitřní klima.

Zhoršení tepelněizolačních vlastností

Voda je lepší tepelný vodič jako vzduch. Nahromaděná vlhkost z navlhnutého zdiva se stává spolehlivým tepelným vodičem, únik tepla se zvyšuje a dochází k zhoršení deklarovaných tepelněizolačních vlastností. Zavlhnuté zdivo má v porovnání se zdivem suchým o 30% až 50% slabší tepelněizolační vlastnost.

Chemická destrukce

Voda v kapalném stavu vnáší do zdiva nejenom rozpuštěné soli obsáhnuté v maltě, ale aj agresivní látky z ovzduší jako např. SO2 a CO2. Vápenaté pojivo, vápno a CaCO3 obsáhnuté v omítce se interakcí při kontaktu s těmito látkami stávají rozpustnějšími, co vede k rychlému rozrušení struktury zdiva.

mereni

Co podniknout

NADMĚRNÁ POVRCHOVÁ KONDENZACE

Problém s nadměrnou vlhkostí kondenzace je možné vyřešit přijetím vhodných sanačních opatření tak, aby se příčina vlhkosti odstranila: části stavebné konstrukce, kde je teplota vnitřního povrchu v zimním období nižší jako teplota v běžném místě vnitřního povrchu konstrukce, tj. místo kudy uniká podstatně víc tepla. V těchto částech s výraznými teplotními rozdíly vznikají v důsledku různorodosti stavebních materiálů (např. cihlové zdivo a železobetonová konstrukce) studené místa, s následnou kondenzací vodních par. Čím větší jsou teplotní výkyvy a čím častější střídání zmrznutí a topení, tím vyšší bude vlhkost akumulovaná ve zdi.

Řešení pro nápravné opatření

Nejčastějším řešením je zateplení budovy fasádním zateplovacím systémem. Tento zásah umožní nejen potlačit známky degradace (výskyt plesní a řas), ale aj odstranit příčiny jejich rastu a rozvoje.

PRONIKAJÍCI SRÁŽKOVÁ VODA

Kinetická energie dopadajícího deště vede k vymývaní a následnému mechanickému rozrušování srážkovou činností, s relativním či výrazným pohlcováním vlhkosti, podle výskytu srážek. Dešťová voda proniknutá do struktury zdiva vede k zvýšení pórovitosti omítky a jej následnému vydouvání, drobení a opadávání.

Řešení pro nápravné opatření

Tento problém je možné vyřešit jenom obnovením nepropustnosti pláště a dokonalé hydroizolační bariéry.

mere1

VONKAJŠÍ TEPELNOIZOLAČNÝ systém MARCOTHERM pozůstávající z „balíka” dílčích produktů je zárukou výrazných úspor energie Systém MARCOTHERM vytvoří kontinuální izolaci obvodového pláště budovy, zdravší a příjemnější prostředí a zlepší estetický vzhled fasády budovy z hlediska dlouhodobé celistvosti a neporušenosti použitých stavebních materiálů. Komplexní řešení tepelných izolací a rozličné finální povrchové úpravy umožňují perfektní přizpůsobení systému MARCOTHERM jakýmkoliv projektovým požadavkům. Práce vykonané v souvislosti se zateplovacím systémem MARCOTHERM jsou pojistitelné na dobu 10 roků.

Co podniknout

KAPILÁRNĚ VZLÍNAJÍCÍ ZEMNÍ VLHKOST

Nedostatečná anebo nesprávně zrealizovaná hydroizolace, tj. vodotěsná izolace způsobuje u starších ale často i u novějších staveb nemalé problémy s vlhkostí. Nejviditelnějšími a nejběžnějšími známkami problému s kapilárně vzlínající vlhkostí jsou: drobení a opadávání vrchních částí povrchů, vytváření solných výkvětů a destrukce omítky.

Řešení pro nápravné opatření

mere2

FYZICKÁ BARIÉRA

Problém je možné vyřešit dodatečným vložením hydroizolace z neporézního materiálu do zdiva tak, aby se zabránilo kapilárnímu vzlínání vody. V minulosti se používali olověné plechy a plastové fólie. Tyto systémy jsou dnes nahrazené hydroizolačním pláštěm. Toto řešení může narušit stabilitu stavby a je mnohokrát těžko aplikovatelné.

CHEMICKÁ CLONA

Spočívá v tlakové chemické injektáži, tj. bariéře chemickou látkou, která se injektuje do předem vyvrtaných otvorů ve vlhké zděné konstrukci. Injektážní směs ve vrtech reaguje a tímto chemickým procesem se vytvoří tzv. hydroizolační clona, která zabraňuje vzlínající vlhkosti. Slabinou tohoto řešení je náročné vytvoření rovnoměrné a kontinuální injektážní impregnace vlhkého zdiva.

MAKROPORÉZNÍ OMÍTKA

Definitívním řešením problémů se vzlínající vlhkostí je použití odvlhčovacího sanačního omítkového systému, který díky speciálnímu rozložení pórů zaručuje mimořádně rychlé odpařování vlhkosti z vlhkého zdiva, přičemž samotná omítka zůstává suchá. Společnost Colorificio San Marco vyvinula Systém NEPTUNUS – sadu přípravků, schopných udržet společným účinkem stupeň vlhkosti zdiva v přijatelných mezích a umožnit odvádění vlhkosti ve formě páry.

 

SYSTÉM NEPTUNUS

Odvlhčovací sanační omítkový systém NEPTUNUS – maltová směs na báze cementu:

KOTVÍCÍ PŘÍSADA NEPTUNUS – modifikátor na sanační odvlhčovací omítky

OCHRANA PROTI VÝKVĚTŮM SOLI NEPTUNUS – fixační prostředek na hydrofobizaci pod odvlhčovací omítkové systémy

SPEVŇOVAČ NEPTUNUS – siloxanový fixační prostředek proti výkvětům solí na omítky Neptunus

ODVLHČOVACÍ OMÍTKA NEPTUNUS – sanační odvlhčovací omítka na vlhké zdivo označená značkou CE podle STN EN 998-1

FINÁLNÍ OMÍTKA NEPTUNUS – vyrovnávací odvlhčovací omítka na vlhké zdivo

NEPTUNUS PRIMER H – siloxanový fixační prostředek pro interiér a exteriér

VYPLŇOVACÍ PROSTŘEDEK NEPTUNUS – siloxanový ochranný prostředek na stěny s vysokým vyrovnávacím účinkem

NEPTUNUS – siloxanový ochranný prostředek pro interiér a exteriér

ODVLHČOVACÍ SANAČNÍ OMÍTKOVÝ SYSTÉM BIOMARC

Systémy na báze čistého přírodního hydraulického vápna řadu odvlhčovacích omítek BIOMARC DEUMIDIFICANTE na opravu a sanaci vlhkosti vystaveného zdiva ohroženého výkvěty u biostaveb či při rekonstrukci historických objektů. Čisto přírodní hydraulické vápno NHL 3,5 používané v produktovém řadě BIOMARC je označené značkou CE a je v souladu s požadavky normy STN EN 459-1 a požadavky pro ekologicky kompatibilní materiály.

HRUBÁ ODVLHČOVACÍ OMÍTKA BIOMARC – ekologický kotvící vápenný mostek proti výkvětům soli označený značkou CE, v souladu s požadavky normy STN EN 998-1

ODVLHČOVACÍ OMÍTKA BIOMARC – ekologická sanační vápenná omítka označená značkou CE, v souladu s požadavky normy STN EN 998-1

FINÁLNÍ ODVLHČOVACÍ OMÍTKA BIOMARC – ekologická finální sanační vápenná omítka

Odvlhčovací omítky produktového radu BIOMARC DEUMIDIFICANTE jsou plnohodnotnou náhradou cementových produktů radu Neptunus v rámci sanačního odvlhčovacího cyklu. Pro bližší informace ohledně časových intervalů a přípravy materiálů odkazujeme na technické listy jednotlivých produktů. Předejde se tak případným chybám, které by mohli snížit účinnost zásahu.

mere3

FINALNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Je nutné zvolit finální úpravu s vynikající prodyšností podle tabulky TAB.1 tak, aby byla zaručená maximální účinnost odvlhčovacího sanačního omítkového systému na báze vápna či cementu.

mere4

NA BÁZE SILOXANOV

Siloxanové přípravky produktového radu NEPTUNUS zaručují dobrou prodyšnost a vysokou vodoodpudivost. Siloxanové pojiva jsou deriváty křemíkového kovu, který se extrahuje z křemenného písku. Technologická evoluce a inovace navazující na tradice, která zavádí moderní metody a techniky a nabízí řešení stále akutnějších problémů z pohledu životného prostředí. Siloxanové přípravky vnikají hluboko do pórů podkladu a poskytují účinnou ochranu proti degradaci způsobené klimatickými vplyvy (mrznutí/topení) a působením chemicky agresivního prostředí (kyselých dešťů).

Vyplňují praskliny a póry, čím zamezují vnikáni špíny a různých nečistot do materiálu. Ošetřené povrchy hůř přijímají špínu a smog. Ošetřené plochy mají při skrápaní vodou anebo vystavení účinku deště samočistící vlastnost. Zabezpečí pro přemalované plochy vysokou vodoodpudivost (výrazný „perličkový” efekt zabrání vnikání dešťové vody). Díky hydrofobním účinkům při zachování původní průdušnosti vznikne v podklade suchá zóna, která zabrání vzniku škodlivých mechů či plísní a narušení celistvosti materiálu. Na finální úpravy NEPTUNUS a NEPTUNUS RIEMPITIVO je možné aplikovat bez snížení průdušnosti systému dekorační úpravy VELATURE a PERLACEO (v interiérech) na siloxanové báze. Produktový rad GREENSPIRIT šetrný k životnému prostředí zahrnuje siloxanové nátěry NEPTUNUS.

NA BÁZE SILIKÁTŮ

Vysoko prodyšné povrchové úpravy odolné proti povětrnostním vplyvům. Silikátové nátěry minerálního původu produktového radu MARCOSIL jsou ideální pro obnovu a restaurování historických objektů a památek v centrech. Vysoká přilnavost nátěrů MARCOSIL k podkladu je daná chemickou reakcí mezi pojivem – křemičitanem draselným a minerálními složkami stěnového podkladu. Táto reakce tzv. silikatizace vytváří stabilní a nerozpustnou paro- a vzduchopropustnou sloučeninu, která poskytuje efektivní ochranu proti povětrnostním vplyvům a agresivním účinkům škodlivin z ovzduší, UV záření a je odolná proti biologickému napadnutí plísněmi.

Přípravky MARCOSIL DOMUS, MARCOSIL PITTURA LISCIA a MARCOSIL RIEMPITIVO zodpovídají požadavkům normy DIN 18363, která stanovuje maximální obsah organických spojiv na hodnotu 5%.

Produkty s efektem intonachino MARCOSIL KP 1,2 a MARCOSIL KP 1,5 se vyznačují vlastnostmi minerálních nátěrů a jsou hydrofobizované, protiplísňové a algicidní.

Produktový rad GREENSPIRIT šetrný k životnému prostředí zahrnuje silikátový systém MARCOSIL.

NA BÁZE VÁPNA

Vápno je jedním z nejstarších spojiv, které bylo dlouhé roky oceňované pro svou schopnost přímé vazby na podklad a kompatibilitu s většinou materiálů už existujících staveb. Minerální úpravy na vápenné báze nacházejí uplatnění především v oblasti ochrany a dekorace interiérových prostor a fasád budov. Napomáhají obnovit a zachovat povodní podobu a jedinečný ráz historických budov. Povrchové úpravy na vápenné báze zabezpečují dlouhodobý barevný efekt s jemným stínováním a odstíny. Vyznačují se vysokou průdušností, zaručují stabilní přepouštění vodních par, udržují optimální vlhkost v obytném prostoru a zabezpečují výrazný hygienický a protiplísňový účinek. Výsledkem je optimální teplota, zdravá a příjemná vnitřní klima a lepší kvalita bydlení.

Produktový rad GREENSPIRIT šetrný k životnému prostředí zahrnuje finální úpravy na vápenné báze.

Produktům Marmorino Classico, Antica Calce a Intonachino Minerale GF byla udělená předběžná certifikace EPD (Environmental Product Declaration – Environmentální vyhlášení o produktech).

KAPILÁRNÍ VZLÍNAJÍCÍ ZEMNÍ VLHKOST

Nedostatečná anebo nesprávně zrealizovaná hydroizolace, tj. vodotěsná izolace způsobuje u starších ale často i u novějších staveb nemalé problémy s vlhkostí. Nejviditelnějšími a nejběžnějšími známkami problému s kapilárně vzlínající vlhkostí jsou: drobení a opadávání vrchních částí povrchů, vytváření solných výkvětů a destrukce omítky.

Definitivním řešením problémů se vzlínající vlhkostí je použití odvlhčovacího sanačního omítkového systému, který díky speciálnímu rozložení pórů zaručuje mimořádně rychlé odpařovaní vlhkosti z vlhkého zdiva, přičemž samotná omítka zůstává suchá.

Společnost Colorificio San Marco vyvinula systém NEPTUNUS – sadu přípravků, schopných udržet společným účinkem stupeň vlhkosti zdiva v přijatelných mezích a umožnit odvádění vlhkosti ve formě páry.

KAPILÁRNĚ VZLINAJÍCÍ ZEMNÍ VLHKOST

1. Stupeň vzlínající vlhkosti

Stanovte stupeň vzlínající vlhkosti a vyznačte rozsah zásahu – 50 cm nad nejvyšším bodem zbadatelného zavlhnutí.

mere52.  Odstranění narušené omítky a čištění

Zasáhnuté a poškozené omítky odstraňte až na pevné jádro. Tlakovou vodou anebo v případě potřeby ocelovým kartáčem odstraňte z povrchu vystupující soli a výkvěty.

mere63. Opatření proti tvorbě výkvětů

Naneste štětcem jednu vrstvu přípravku NEPTUNUS ANTISALE na vytvoření hydrofobizované zóny, která zamezí přestupu kapilární vody a následným výkvětem solí na povrchu. Chemický charakter složek umožňuje zachování původní průdušnosti podkladu.

mere7

4. Hrubá omítka

Po 24 hodinách míchejte po dobu aspoň 1 minuty odvlhčovací omítku NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE s kotvící přísadou NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO v poměru 5 l přísady na 25 kg malty a 1 l vody. ODVLHČOVACÍU OMÍTKU NEPTUNUS naneste na povrch stříkáním (aplikujte jen na max. 60% povrchu).

mere8

5. Střední omítka

Aspoň 1 hodinu po nanesení kotvící omítky aplikujte ODVLHČOVACÍU OMÍTKU NEPTUNUS ředěnou cca 20% vody. Doba míchání se může lišit v závislosti od druhu míchačky a teplotních podmínek: čím nižší teplota, tím kratší třeba míchat. Při použití standardní míchačky na betonovou směs je doba míchání 8/10 min., zatímco u planetové míchačky (míchačka se svislou osou) anebo elektrického míchadla cca 4/6 min. Výsledná směs musí být lehká a pórovitá. Když směs není použitá do 15 minut je potřebné znovu ji promíchat. V případě potřeby přidejte ještě trochu vody, aby jste dosáhli potřebnou konzistenci.

mere9

6. Kontrola tloušťky

ODVLHČOVACÍ OMÍTKU NEPTUNUS je žádoucí nanést minimálně v tloušťce 2 cm tak, aby byla zaručená maximální účinnost a setrvačnost makroporézního systému. Před aplikací ODVLHČOVACÍ OMÍTKY NEPTUNUS připravte pomocí hliníkové laty s libelami příslušné „vodící kanály” jako pomůcky na zabezpečení rovinnosti a správné tloušťky podkladu. Před zatvrdnutím odstraňte nadbytečnou část omítky a zarovnejte ji hliníkovou latou. Vyhýbejte se přílišnému natahování hladidla.

mere10

7. Konečná vrstva

Po 24 hodinách rozřeďte FINÁLNÍ OMÍTKU NEPTUNUS s 22% vody (v poměru 5,1 – 5,4 l vody na 25 kg malty). Navlhčete podklad vodou a naneste ocelovou špachtlí FINÁLNÍ OMÍTKU NEPTUNUS a uhlaďte hladidlem s houbou tak, aby nedošlo k narušení makroporézní struktury systému.

more11

8. Penetrace

Po dostatečném vyzvrátí podkladu (cca 20-28 dní) doporučujeme změřit zůstatkovou vlhkost systému. Po úplném uschnutí naneste na FINÁLNÍ OMÍTKU NEPTUNUS jednu vrstvu SPEVŇOVAČE NEPTUNUS zředěného syntetickým ředidlem (15-20%). Pro obnovení kompaktnosti ploch z tradiční omítky použijte fixační prostředek NEPTUNUS PRIMER H pro interiér a exteriér, zředěný vodou v poměru 1:2.

mere11

9. Finální povrchová úprava

Používejte finální úpravy s vysokou prodyšností vodných par a nízkou nasákavostí tak, aby byla dosahovaná maximální úroveň efektivnosti odvlhčovacího sanačního omítkového systému.

A) Finální úprava hladká

Po úplném uschnutí podkladu naneste přípravky produktového radu NEPTUNUS, MARCOSIL a přípravky na vápenné báze.

mere12

B) Silně-vrstvová finální úprava

Na suchý podklad je možno nanést silně-vrstvový nátěr s vynikající prodyšností, jako např. MARCOSIL KP 1,5 anebo MARCOSIL KP 1,2 či nátěry na vápenné báze.

mere13

PRODYŠNOST PODLE TZV. KUNZELOVEJ TEORIE

Aby byli odvlhčovací omítky účinné proti vzlínající kapilární vlhkosti a zabránili tvorbě výkvětů na povrchu omítky, musí se vyznačovat nízkou nasákavostí a vysokou průdušností vodných pár. Jako komparační parametr je třeba zohlednit difúzní odpor (schopnost obvodové stěny přepouštět vodné páry). Udává, kolikrát je vyšší odpor materiálu propouštět vodní páru jako stejně hrubá vrstva vzduchu se stejnou teplotou. Zaužívaným ukazovatelem je aj ekvivalentní difúzní tloušťka (Sd). Vhodnost ochranného stavebného nátěru má být odborně posouzená na základě porovnání požadavek normy DIN 18550, která se zakládá na tzv. Künzelovej teorii a stanovuje, že exteriérový nátěr nanášený na nasákavý podklad musí splňovat 3 následující požadavky:

Sd = μ • S 2 m

Sd = difuzní odpor (difuzní ekvivalentní tloušťka vrstvy) udávaný v jednotce: kg/m2 h0,5 Je to vlastně tloušťka vrstvy vzduchu, které difuzní odpor je stejný jako vrstvy „s” měřeného materiálu. Sd stěny je daný součtem jednotlivých Sd její složek.

μ = faktor difuzního odporu. Faktor difuzního odporu je poměrem difuzního odporu vrstvy vzduchu o také stejné tloušťce za daných podmínek. Vzhledem na to, že se jedná o poměr, je to absolutní hodnota.

S = tloušťka nátěru (v metrech)

W 0,5 kg/m2 h0,5

W = koeficient nasákavosti Představuje odpor vůči průniku vody podle požadavek normy DIN 2617, kde h je časový interval vyjádřený v hodinách.

Sd x W 0,2 kg/m2 h0,5

Když je hodnota vodopropustnosti nátěru přibližuje k horné mezní hodnotě, je schopnost propouštět vodné páry minimálně.

Künzel matematicky formuloval základní princip, podle kterého má být zabráněné pronikání vlhkosti z vnějšího prostředí a při případném průniku musí být zaručené dostatečné odvádění vlhkosti ve směre zevnitř von. Tento princip byl jednoznačně potvrzený všeobecně známými zásadami a praxí.

 

Zákaznická podpora

Nevíte si rady či potřebujete pomoci s výběrem produktu?


Kontaktujte nás:

info@barvy-sanmarco.cz
+420 777 999 549